ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 14. augusta 2022 11:36

Meniny má:
na Slovensku - Mojmír
v Čechách - Alan
vo Fínsku - Kanerva Onerva
vo Francúzsku - Evrard
v Maďarsku - Marcell
v Nemecku - Athanasia Maximilian Meinhard Eberhard
v Poľsku - Alfreda Euzebiusza
v Španielsku - Atanasia
vo Švédsku - William Bill
v Taliansku - Massimiliano

Myšlienka dňa

Pre mňa je každý krok, krokom k cieľu, to platí taktiež pre kroky späť.

Posledné články z rubriky

Anglické texty
·   Mississippi[ 4708 čitateľov ]
·   Thank you for the music[ 4645 čitateľov ]
·   The winner takes it all[ 4101 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 29 návštevníkov

Vyhľadávanie



Pokročilé vyhľadávanie

Evanjelium v Starej zmluve


Autor: admin - Nedea, 05.06. 2016 - 00:00:00
Zachariáš 9,9

Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.“ (Zach 9,9)

Bratia a sestry v Pánu!

Pod pojmom „evanjelium“ si mnohí ľudia predstavia jednu z kníh Biblie, ktorá rozpráva o živote Pána Ježiša Krista. V predstavách takýchto ľudí je potom evanjelium súborom dojímavých alebo zázračných príbehov o Pánovi Ježišovi (romantické narodenie, zázračné uzdravenia, pútavé reči, smutné ukrižovanie a neuveriteľné vzkriesenie). Evanjelium je tak jedným uceleným príbehom, ktorý nikde inde nenájdeme. Takáto predstava však nie je celkom správna. Grécke slovo „eu angelion“ znamená dobrá správa „eu = dobrý + angelion = posolstvo“. Kniha evanjelia (či už podľa Matúša, Marka, Lukáša  alebo Jána) nám teda sprostredkuje dobré posolstvo, ktoré prináša Pán Ježiš. Obsahom tohto posolstva je, že sa priblížilo kráľovstvo nebeské a že ľudia majú činiť pokánie a veriť (Mk 1,14-15).

Izrael nikdy nežil iba pre prítomnosť. Vo svojich pohnutých dejinách sa neraz dostával do ťažkých situácii, kedy sa upínal jedine k Hospodinovi a od Neho očakával aj pomoc v budúcnosti. Na pôde Izraelského národa pôsobilo mnoho prorokov, ktorí tiež upínali pohľad ľudu do budúcnosti a vykresľovali ju v krásnych alebo tmavých farbách – podľa toho, či národ zachovával vernosť Hospodinovi alebo nie. A tak bolo v národe Izraelskom vždy prítomné nejaké očakávanie. Už Abrahám prijal od Hospodina zasľúbenie, že mu Boh dá bohatú úrodnú krajinu a že ho rozmnoží a dá mu početné potomstvo
(1M 13, 15-16). Rovnaké zasľúbenia sprevádzali aj Izáka a Jákoba na ich cestách. Keď potom národ skončil v Egypte a v egyptskom nevoľníctve, boli to opäť zasľúbenia krajiny a záchrany, ktoré národ držal v očakávaní. Tieto sa aj naplnili a Boh vyviedol svoj ľud z Egypta a viedol ho púšťou do zasľúbenej zeme. Keď ju však po nemalých strastiach dosiahol, nebolo zďaleka všetkému koniec. Ľud žil pod správou sudcov a neskôr kráľov, no nikdy život nebol ideálny. Vždy tu boli ohrozenia zo strany iných kmeňov, vždy tu boli starosti jednotlivých ľudí, vždy tu boli rôzne ťažkosti, spojené s bežným životom, no boli tu aj zasľúbenia.

Izraelský národ vyznával, že Hospodin je jediným Bohom, Stvoriteľom všetkého na nebi i na zemi a že On jediný vládne celému svetu. Jeho vláda je však skrytá, preto mnohí o nej nevedia, preto okolité národy nepoznajú Hospodina – Boha Abrahámovho, Izákovho a Jákobovho. Zároveň však očakával, že raz Hospodin zostúpi na zem a sám bude na svojom svätom vrchu vládnuť svojmu ľudu. Jeho vláda prestane byť skrytou a stane sa zjavnou celému svetu. Vtedy sa skončia všetky neprávosti a starosti. Hospodinovi služobníci budú žiť v blahobyte, večnom mieri a spravodlivosti a Hospodin im bude žehnať naveky  (Iz 32; 65,17nn). Všetko sa to teda malo diať tu na zemi. My však už dnes vieme, že Božie kráľovstvo sa nebude uskutočňovať na tejto zemi, ale v nebesiach.  Pre ľudí Starej Zmluvy však znelo posolstvo prorokov o tom, že Boh vládne a že chystá pre všetkých večné kráľovstvo spravodlivosti, dobra a lásky. A to je evanjelium Starej Zmluvy. Evanjelium – dobrá zvesť, ktorá prichádza medzi trpiacich, skúšaných, chudobných i nemocných, aby potešila a vliala do srdca novú nádej. (V Iz 61,1 dokonca nachádzame pre túto zvesť priamo označenie „dobrá správa“)V tomto evanjeliu sa ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, ktoré si však ľudia predstavili po svojom – starozmluvne.

Proroci však neostali iba pri ohlasovaní Božieho kráľovstva a zjavenej Božej vlády. Proroci ohlasovali aj kráľa, ktorý bude národ viesť – Mesiáš – pomazaný Boží. Tak zazneli známe proroctvá
z Iz 9, z Mich 5 alebo Zach 9,9. V nich sa národu zasľubuje Hospodinov pomazaný, ktorý naplní vôľu Hospodina a nastolí ono očakávané kráľovstvo. Jeruzalemu a celému národu sa oznamuje: „Tvoj kráľ prichádza“.

Keď sa potom narodil Pán Ježiš Kristus a ľudia v Ňom skúšali vidieť Mesiáša (ako im sám o sebe povedal (Lk 4, 16-22)), nemôžeme sa diviť, že očakávali aj nastolenie pozemského blahobytu a zjavenie Božej zvrchovanej vlády. Pán Ježiš navyše prišiel v čase, keď Izrael trpel pod nadvládou Ríma a tak by zjavenie Božej vlády – vlády mocnejšieho kráľa ako je rímsky cisár – prišlo mimoriadne vhod. Lenže nestalo sa a preto bolo Ježišovo pôsobenie pre tých, ktorí očakávali naplnenie starozmluvného evanjelia sklamaním.

My však počujeme slová Pána Ježiša o tom, že kráľovstvo Božie sa priblížilo. On teda evanjelium Starej Zmluvy nevyvracia, nemení, ale oznamuje jeho naplnenie. Dodáva však, že kráľovstvo Božie nebude tu, ale v nebesiach. Musíme ho hľadať (Mt 6,33), ale On nám v ňom už pripravuje miesto
(J 14,1nn).

Vidíme teda, že evanjelium nie je objavom Novej Zmluvy, správou, ktorá by nikdy predtým neznela. Znela už našim otcom, no oni ju prijali a chápali inak, alebo ju v mnohých prípadoch ani neprijali („Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli.“ (Žid 4,2)).

Boh teda je a zostáva ten istý a Jeho posolstvo je od počiatku rovnaké – Božie kráľovstvo, plné pokoja, radosti, požehnania a spravodlivosti, je pripravené pre tých, čo slúžia Hospodinovi a veria v Neho. Tak hovoria obe časti Biblie a tak veríme i my. Prijímame toto slovo, zrastáme s ním skrze vieru a tak sa sami stávame účastníkmi tohto kráľovstva. Modlime sa, aby nám Pán mocou svojho Ducha pomohol vernosť Jemu i Jeho slovu zachovať. Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd