ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 14. augusta 2022 11:35

Meniny má:
na Slovensku - Mojmír
v Čechách - Alan
vo Fínsku - Kanerva Onerva
vo Francúzsku - Evrard
v Maďarsku - Marcell
v Nemecku - Athanasia Maximilian Meinhard Eberhard
v Poľsku - Alfreda Euzebiusza
v Španielsku - Atanasia
vo Švédsku - William Bill
v Taliansku - Massimiliano

Myšlienka dňa

Ten, kto chápe, nie je schopný nenávidieť.

Posledné články z rubriky

Anglické texty
·   Mississippi[ 4708 čitateľov ]
·   Thank you for the music[ 4645 čitateľov ]
·   The winner takes it all[ 4101 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 29 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Optický klam


Autor: admin - Piatok, 03.04. 2015 - 00:00:00

Iz 52,13 – 53,12"Ajhľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná - tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umĺkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi<a> a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo ľsti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov." (Iz 52,13-53,12)

Drahí bratia a sestry v Pánu!

Sú ľudia, ktorí sú ochotní uveriť všetkému, čo si prečítajú na internete a sú ľudia, ktorí zasa neveria ničomu, ak to na vlastné oči nevidia a vlastnými rukami nechytia. Presvedčenie, že iba vlastným zmyslom možno najviac veriť je veľmi rozšírené, a tak sa pre mnohých stáva jediným kritériom pravdy. Napokon, takto to tvrdil aj "neveriaci" učeník Tomáš. Pritom ani našim zmyslom nemožno vždy veriť. Veď stačí ak sa pozrieme na slamku v pohári vody a zdá sa nám, že je ohnutá. Mohli by sme odprisahať, že je to tak. No len čo slamku vytiahneme, zistíme, že sme podľahli optickému klamu. Takto mu neraz podľahli púštni či polárni bádatelia, ktorí pred sebou videli oázu či polárnu stanicu, no bol to len klam zmyslov. A rovnako sme v živote často oklamávaní našim rozumom, keď vyhodnocujeme udalosti iba z jedného pohľadu, nemajúc vždy dostatok informácií, podvedome sa prikláňajúc na jednu z viacerých možných strán. Tak vyhodnotíme konanie priateľa ako neprajné, hoci nám chcel dobre a urazíme sa, vyhodnotíme rozhodnutie šéfa ako nespravodlivé, hoci on mal svoje dôvody, ktoré my nechceme vidieť, aby sme si nemuseli priznať nedokonalosť, vyhodnotíme svoj život ako neuspokojivý, hľadiac na vonkajšie blaho iných a neuvedomujúc si iné ich problémy. Takto nás často náš rozum, náš skreslený pohľad, naša omylná ľudská optika privedie k nesprávnym záverom a hodnoteniam, takže sa opäť stávame obeťami akýchsi "optických" klamov.

My sme si práve dočítali históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. S povzdychom môžeme súcitiť s Ním samotným, ale aj s Jeho blízkymi, ktorí zostali síce živí, no zarmútení pod Jeho krížom. Čo sa to vlastne stalo? Z pohľadu faktov: bol odsúdený človek, ktorý bol spoločensky nepohodlný. Inak povedané, "mocní" onej doby sa intrigami zbavili toho, kto im prekážal. Nič nové pod slnkom. Veď také čosi sa mnohokrát stalo a mnohokrát ešte aj stane. No ak k týmto faktom pridáme aj náboženské pozadie a pripustíme, že onen odsúdený bol Boží Syn, potom je táto udalosť o to tragickejšia, že na kríži umrel ten, ktorý mal pôvodne pomôcť a zachrániť.

Ľudia často hovoria, že konať dobro sa neoplatí. Vraj "za dobrotu na žobrotu" alebo "kto sa hrá na spasiteľa, skončí na kríži". Udalosti dnešného dňa akoby to potvrdzovali. Veď Ježiš z Nazareta nič zlé neurobil. Naopak, chcel zachrániť národ. A takto skončil... Ako to vôbec mohol Boh dopustiť? A ak to dopustil, nie je to iba znamením toho, že Ježiš z Nazareta nebol ten pravý Mesiáš? Takéto otázky skutočne žili v mysliach učeníkov aj nepriateľov Ježiša Krista. Očakávanie Mesiáša bolo veľmi vážne a nikto, ani len židovský veľkňaz či celé synedrium si nechceli vziať na zodpovednosť, že zabijú Mesiáša. Ježiš z Nazareta bol nepohodlný, no čo ak by to predsa len bol On? Židovské synedrium by mohlo aj bez piláta zabiť Ježiša, ak by jeho cieľom bolo iba zbaviť sa nepriateľa. Im však išlo o viac – chceli mať istotu, že Ježiš nie je Mesiáš. Zbavili sa preto zodpovednosti a úlohu vyniesť rozsudok smrti prenechali pilátovi s vierou, že ak by Ježiš bol Mesiášom, Boh Jeho smrť nedopustí.

Boh ju však dopustil. Ježiš umrel a pre Židov to bol jasný dôkaz, že Ježiš bol podvodník. V ich očiach zvíťazila spravodlivosť. V očiach učeníkov sa zračil zmätok a v očiach jednoduchých ľudí zvíťazilo zlo a nespravodlivosť. Ako toľkokrát v živote.

Aj my by sme mohli žalostiť nad justičným omylom z Golgoty, aj my by sme mohli hľadieť na dnešné udalosti očami skeptických ľudí, keby nebolo slov proroka Izaiáša, ktorý toto všetko predpovedal. Na rozdiel od bežne rozšírených predstáv, že Mesiáš príde ako kráľ a bude vládnuť, opísal Izaiáš v dnešnom texte Mesiáša ako takého, ktorý bude trpieť. Bude ponížený, bude trpieť bolesťami tela i duše, bude všetkými zavrhnutý a napokon sa od Neho odvráti aj sám Boh. Nebude však trpieť kvôli svojim vlastným hriechom a pokleskom, ale kvôli hriechom svojho ľudu. Bude trpieť namiesto svojho národa, ktorý by ako prvý mal dostať trest za svoju neposlušnosť voči Bohu, ktorý mu stále znova a znova preukazoval priazeň. Bude trpieť namiesto všetkých tých, ktorí v srdci zabúdali na Boha, zmýšľali alebo konali proti Nemu a stávali sa Jeho odporcami. Bude trpieť namiesto všetkých tých, ktorí milovali viac seba ako Boha a mali by preto umrieť. Nemusia, pretože umrie On. Jeho utrpenie začína zajatím, odvrhnutím, ponížením a bičovaním a končí smrťou a pochovaním. Ani tu však nie je smrť ako smrť. Jeho smrť nie je ako smrť toho, ktorý zomrie po chorobe či padne v boji. Jeho smrť sa podobá jatkám, kam privedú ovcu a nestarajú sa o ňu. Jeho smrť je podobná smrti otrokov, ktorí môžu byť zabití bez súdu a pri ich zabíjaní nie je dôležité ani ich meno. Jeho smrť prichádza medzi zločincami a Jeho poníženie je dokonané v spoločenskom odvrhnutí, takže je vyťatý zo svojho národa.

To dôležité, čo nám ale Izaiáš chce povedať je to, že Boh má všetko v rukách. Všetko sa deje preto, lebo Boh to tak naplánoval, On to tak chcel a poníženie, utrpenie i smrť Jeho služobníka sa nedeje preto, že by diabol dosiahol svoje, ale preto, lebo Boží služobník – Mesiáš – Ježiš Kristus bol tak poslušný, že bez reptania splnil Otcovu vôľu, aj keď tento žiadal od Neho strpieť poníženie a smrť. Bol poslušný, konal to, čo mal konať, a tak nie v rukách synedria či piláta sú dejiny, ale v rukách Božích, pretože, Bohu sa to tak zaľúbilo, a On to tak aj vykonal. Nemal by pilát moci nad Ježišom, keby mu nebolo dané zhora, ak by Otec nebeský nechcel, aby Jeho Syna zajali, poslal by zástupy anjelov a tie bili by sa za Ježiša. No vôľa Božia bola, aby sa všetko stalo tak, ako sa stalo. Pretože Božím cieľom nebolo zachrániť svojho Syna, ale zachrániť svoj národ i všetko ľudstvo.

Kto teda vlastne dnes zvíťazil? Ak by sme hľadeli na dnešné udalosti iba očami skeptických ľudí, povedali by sme, že Ježišovo dielo skončilo fiaskom. To by sme však podľahli "optickému" klamu, pretože by sme videli iba časť pravdy. Podobali by sme sa naivným divákom v bábkovom divadle, ktorí by si mysleli, že bábky žijú vlastným životom a nevedeli by sme, že ich riadi niekto väčší – bábkar. Až prorok Izaiáš nám odhaľuje oponu a dáva nahliadnuť do zákulisia. Predstavuje nám toho, ktorý je za všetkým a všetko riadi. A tu začíname vnímať Golgotu v inom svetle – nie ako víťazstvo zla, ale ako víťazstvo poslušnosti, úplnej dôvery v Božiu múdrosť a moc, ako víťazstvo svätosti, víťazstvo lásky.

Izaiášovo proroctvo ide ešte ďalej. Hovorí, že Boží služobník neostane v hrobe, ale za svoju poslušnosť bude odmenený. Boh Ho oslávi, dá Mu večný život a plody Jeho utrpenia budú jesť všetci tí, ktorí sú s Ním v jednom duchu. To je zasľúbenie pre Ježiša Krista, no aj pre tých, ktorí Ho vtedy ani dnes neodsúdili s posmechom a ironickým "bolo ti to treba", ale skladajú na Neho svoje vlastné hriechy a neprávosti, lebo On ich ničí svojou nevinnou smrťou. Tí, čo na Neho uvalia svoje hriechy, sa ich zbavia a zostanú slobodní, pretože iba na Golgote je možné zničiť hriech. Prorokovo zasľúbenie je teda zasľúbením aj pre nás, ak svoje hriechy kladieme na Ježiša Krista, lebo On dnes neprehral, ale práve naopak, zvíťazil. Aj keď sme smutní z Jeho telesnej smrti, radujme sa, že ju podstúpil, že dokázal svoju poslušnosť a bez protestov prešiel tou ťažkou cestou, ktorú Mu vytýčil Otec, pretože práve vďaka tomu budeme spolu s Ním žiť večne v pokoji. Amen. 


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd