ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 14. augusta 2022 12:19

Meniny má:
na Slovensku - Mojmír
v Čechách - Alan
vo Fínsku - Kanerva Onerva
vo Francúzsku - Evrard
v Maďarsku - Marcell
v Nemecku - Athanasia Maximilian Meinhard Eberhard
v Poľsku - Alfreda Euzebiusza
v Španielsku - Atanasia
vo Švédsku - William Bill
v Taliansku - Massimiliano

Myšlienka dňa

Žena krásna a verná je taká ojedinelá ako dokonalý preklad poézie. Preklad obyčajne nieje krásny, keď je verný, a nie je verný, keď je krásny.

Posledné články z rubriky

Anglické texty
·   Mississippi[ 4708 čitateľov ]
·   Thank you for the music[ 4645 čitateľov ]
·   The winner takes it all[ 4101 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 24 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Pamiatka reformácie 2013


Autor: admin - tvrtok, 31.10. 2013 - 00:00:00
Izaiáš 62, 6-7

"Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi." (Izaiáš 62, 6-7)

Drahí bratia a sestry!

Keď otvárame Bibliu a začíname čítať od samého začiatku, odvíja sa pred nami veľmi zaujímavý príbeh - príbeh jedného rodu - muža menom Abrahám, jeho syna Izáka, vnuka Jákoba a ich potomkov, ktorí sa rozrástli do jedného veľkého národa. Pán Boh tento národ viedol veľmi podivnými cestami. Abrahám žil najprv v meste Úr, potom v meste Chárán, až napokon mu Hospodin prikázal odísť aj odtiaľ a putovať do zeme, ktorú mu Hospodin ukáže - do zasľúbenej zeme - zeme Kanaánskej. Zeme, o ktorej Hospodin povedal, že bude zemou úrodnou, že prinesie požehnanie pre národ, ktorý ju bude obývať, a že tento národ spolu s touto krajinou sa stane ozdobou zeme. Áno, je reč o území, ktoré dnes poznáme ako štát Izrael. Je to zem, o ktorej Hospodin povedal, že bude milá Bohu, že sa bude skvieť ako diamant na dlani Hospodinovej, a nielen jej mestá, ale aj jej ľud bude ozdobou. A tak Izraelský národ po dlhej a strastiplnej ceste zaujal tento kraj a čakal na naplnenie týchto slov. No neudialo sa to za mesiac ani za rok a my dnes s odstupom tisícročí vieme, že dejiny tohoto národa boli naozaj veľmi pohnuté. Izrael vo svojich dejinách prežíval chvíle rozkvetu, ale aj pádu. Prežíval čas, kedy sa dostal do výšin svojej slávy, aj čas, kedy bol úplne zničený a na niekoľko stáročí takmer zanikol. Historik si povie: také sú dejiny ľudstva. No Písmo sväté nám práve na tomto národe a na tejto zasľúbenej zemi ukazuje, ako veľmi súvisí osud človeka či národa s jeho vzťahom k Pánu Bohu. Písmo sväté nám odhaľuje, že národ bol vo svojom rozkvete vtedy, keď bol verný Hospodinovi. Keď slúžil svojmu Bohu, dostávalo sa mu požehnania. Práve v časoch takejto vernosti kráľ Dávid vybudoval veľkú ríšu. No prišiel čas, kedy jeho vnukovia sa odvrátili od Hospodina a kráľovstvo začalo upadať.

Ale Pán Boh vždy, v každom čase posielal ľudí - kňazov a prorokov, aby upozorňovali na to, že je potrebné zachovať vernosť Pánu Bohu, lebo len vtedy sa bude národu skutočne dariť a len vtedy bude Izrael ozdobou zeme. A tak každá doba mala takéhoto svojho proroka - človeka, ktorý nemohol mlčať ak videl neprávosť, hriech, ak videl, že niečo vo vzťahu k Pánu Bohu nie je v poriadku. Spomeňme si na kráľa Dávida a proroka Nátana, ktorý prišiel a postavil sa pred Dávida, aby poukázal na jeho hriech v prípade Uriáša a Batšeby. Spomeňme si na proroka Eliáša, ktorý sa nebojácne postavil pred kráľa Achaba, aby mu vytkol, že dal postaviť oltáre cudzím bohom len pre radosť svojej manželky. Spomeňme si na Jána Krstiteľa, ktorý smelo stál pred Herodesom a vytýkal mu nelegálny vzťah s manželkou jeho brata. A tak ďalej.

My sme dnes otvorili Písmo sväté na stranách knihy proroka Izaiáša, kde sa v 62. kapitole opisuje to krásne a dokonalé, čo má prísť. Izrael a v ňom Jeruzalem ako ozdoba sveta, národ a krajina, milé Bohu. Ale aby sa tak naozaj stalo, musí byť človek v pevnom a vernom vzťahu k Pánu Bohu. Preto prorok Izaiáš hovorí: Vy, ktorí poukazujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Na hradbách Jeruzalema som ustanovil strážcov a tí nikdy nesmú mlčať. Budú poukazovať na hriech a na všetko to, čo je prekážkou vo vzťahu k Pánu Bohu, aby to mohlo byť odstránené, lebo len vtedy Izrael rozkvitne. Povieme si: To je dejinná záležitosť. Ale nie je. Táto istá situácia sa totiž opakuje v dejinách často a my si práve dnes pripomíname jednu z nich.

Nastala doba, kedy cirkev, ktorá mala byť obrazom kráľovstva nebeského na zemi, sa dostala do slepej uličky. Prepadla falošným učeniam a tu povstali ľudia, ktorí nemohli mlčať. Čítali slová Izaiášove a prijali tú výzvu: Vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! A oni si nedopriali pokoja, a tak reformátor Dr. Martin Luther a jeho spolupracovníci pozdvihli svoj hlas, aj keď to pre nich nebolo príjemné, aj keď vedeli, že mnoho riskujú, aj keď vedeli, že upadnú do nemilosti svojich kolegov, predstaviteľov cirkvi i vladárov. Aj tak nemohli mlčať, lebo chceli poukázať na Hospodina a na to, čo vo vzťahu k Pánu Bohu nie je v poriadku. Pán Boh sa priznal k ich dielu, a tak aj keď oni vo svojom živote veľa vytrpeli, svetlo, na ktoré poukázali, to čisté svetlo evanjelia zažiarilo v temnote stredoveku a z Božej milosti žiari dodnes. A my vďaka tomu smieme poznávať a prijímať tú dobrú správu o tom, že Pán Ježiš Kristus zomrel za nás, a že nás z čistej lásky a zadarmo ospravedlňuje a očisťuje od hriechov, aby nás napokon prijal do nebeského kráľovstva. Je to pravda evanjelia, ktorá nám i dnes, po takmer 500 rokoch hovorí, že sa nemusí trápiť výčitkami ten, kto túži byť spasený a vyznáva svoj hriech. Že sa nemusí trápiť neistotou či bude spasený ten, kto verí v Ježiša Krista. Neraz sa ma deti na detskej besiedke opýtali: Pán farár, a naozaj sa dostaneme do neba? Ak je tam tak krásne, tak ja tam chcem ísť, ale čo ak sa tam nedostanem? Je úžasné, že môžem takému dieťaťu s úplnou istotou povedať: Neboj sa, ani trochu nepochybuj, lebo ak máš v srdci Pána Ježiša Krista, určite prídeš do nebeského kráľovstva. Nemusíš sa trápiť otázkou, či si dosť dobrý, či tvoje skutky, ktoré si vykonal, sa budú dostatočne Pánu Bohu páčiť. Stačí iba jedno - aby si túžil byť s Ním v kráľovstve nebeskom a ľutoval svoj hriech.

Niekto teraz povie: Taká lacná je Božia milosť? Nuž, Božia milosť nie je lacná, pretože niečo stála. No nie nás, ale Božieho Syna. A aj keď On zaplatil tú cenu za nás, predsa to pre nás nie je také ľahké, pretože priznať si svoju hriešnosť je často ten najväčší problém. Pre mnohých ľudí nie je problém uveriť, že existuje Pán Boh nad nami, alebo že Pán Ježiš umrel a vstal z mŕtvych. Pre človeka je často väčší problém priznať, že nie je taký úžasný a dokonalý, ako si to sám o sebe myslí. Pýcha človeka nepozná hraníc. Bolo to tak v minulosti, a je to tak aj dnes. Práve vďaka tomu sa často stretávame s ľuďmi, ktorí prekypujú neskutočnou namyslenosťou a aroganciou, myslia si, že sú pánmi sveta a svojim správaním znepríjemňujú život svojmu okoliu. A dnešná doba, žiaľ, až do nebeských výšin vyzdvihuje ľudské ego a nabáda človeka, aby si o sebe myslel čo najviac. Je to pravý opak toho, čo chce od nás Pán Ježiš Kristus a čo jediné od nás žiada - aby sme pred Ním uznali svoju malosť, obyčajnosť a hriešnosť. Vtedy sa On k nám skloní, aby nás z nášho neradostného poznania pozdvihol do radosti spasenia. Áno, také bolo poslanie reformácie. Práve na túto skutočnosť poukázal Dr. Martin Luther, a my sa dnes z toho smieme tešiť. Avšak zároveň sa pýtame: Je to už uzavretá kapitola? Ak reformácia prebehla pred takmer 500 rokmi, ak my dnes už čítame Písmo a vnímame ho tak ako ho vnímame, znamená to, že už niet čo reformovať, že už niet prečo pozdvihnúť hlas? Sú azda slová proroka Izaiáša už dnes neaktuálne? Žiaľ, musíme povedať: nie.

Slová proroka Izaiáša sú stále aktuálne, pretože svet aj dnes prichádza do mnohých mylných myšlienkových prúdov, podlieha mnohým falošným predstavám a ilúziám, ktoré ho privádzajú ku krachu. A tak neraz pred našimi očami človek krachuje a ten, čo si myslel, že vie a má všetko, je zrazu na kolenách. Avšak sme to práve my, kresťania, ktorí môžeme a máme poukázať na Hospodina. Doktor Martin Luther poukazoval na Hospodina, pretože chcel, aby cirkev bola tým, čím má byť. Aby bola obrazom kráľovstva Božieho na zemi, aby spoločenstvo bratov a sestier bolo spoločenstvom lásky a jednoty, aby žiť v cirkvi znamenalo žiť v radosti medzi svojimi. Nepriali by sme si aj my takýto svet? Áno, aj dnes to stále platí, lebo aj dnes cirkev má byť presne takým spoločenstvom, veď je spoločenstvom Kristovým. Ak to tak nie je, je na nás, aby sme pozdvihli svoj hlas ako to hovorí Izaiáš: Vy, ktorí poukazujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani vo dne, ani v noci, nikdy nesmiete mlčať! Vy, ktorí ste strážcovia, ktorí vidíte ďalej, ktorí vidíte hroziace nebezpečenstvo, musíte naň poukázať.

A nie len to. Izaiáš hovorí veľmi zvláštne a odvážne slová: Nedajte pokoj ani Jemu - Hospodinovi, kým neupevní Jeruzalem a neurobí ho chválou na zemi. Ani Jemu - Hospodinovi - nemožno dať pokoj a treba neustále dorážať na Neho modlitbami, aby vykonal zasľúbené dielo. Tak to robil Izaiáš, a tak to robil aj Dr. Martin Luther. Veď reformácia by sa nebola vydarila bez veľkého modlitebného základu. Veď všetci otcovia reformácie vyznávajú, koľko hodín strávili na modlitbách prosiac, aby Pán Boh obnovil cirkev.

A tak aj my, ak túžime po lepšom a krajšom svete, či už tom veľkom alebo tom malom v našom okolí, slová proroka Izaiáša sú určené nám. Ak sme my tí, ktorí poznajú pravdu evanjelia, ak sme my tí, ktorí vidia nedostatky vo svojom okolí, je na nás, aby sme na to poukázali. Vhodným spôsobom, správnymi slovami, nie konfliktne, ale adresne a presne. Vy, ktorí ste postavení na hradby, vy, ktorí vidíte svetlo evanjelia, ani vo dne, ani v noci nesmiete mlčať! Nedoprajte si pokoja! A nedajte pokoj ani Hospodinovi! Proste v modlitbách za lepšiu a krajšiu cirkev, za lepší svet a pozdvihujte svoj hlas.

Je veľkým paradoxom, že práve v deň reformácie, kedy si pripomíname, že svetlo znovu objaveného evanjelia zažiarilo do tmy stredoveku, žiaria dnes iné svetlá - svetlá z tekvíc, ktoré poukazujú na strašidlá a temné sily. Dnešný svet je uchvátený týmto novodobým trendom. Avšak sme to práve my, kresťania, ktorí máme pozdvihnúť hlas a poukázať na Hospodina. Ak chce svet zapaľovať sviečky a tešiť sa zo svetla, nech sa teší. Avšak buďme to my, ktorí poukážeme na to pravé svetlo - na svetlo Pána Ježiša Krista - lebo On je svetlo sveta - a na svetlo evanjelia, ktoré žiari v temnote. Nedovoľme diablovi, aby svetlo reformácie prekryl svetlom halloweenu. Dorážajme aj na Hospodina modlitbami, prosiac, aby doprial skrze svojho Ducha poznanie pravdy dnešnému svetu. Buďme to my, kresťania, ktorí si v takýto pre nás významný deň nedáme vytrhnúť svetlo evanjelia z rúk. Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd