ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je sobota, 27. novembra 2021 12:38

Meniny má:
na Slovensku - Milan
v Čechách - Xenie
vo Fínsku - Hilkka
vo Francúzsku - Séverin
v Maďarsku - Virgil
v Nemecku - Oda
v Poľsku - Waleriana Wilgiusza
v Španielsku - Auxilio
vo Švédsku - Astrid Asta
v Taliansku - Beatrice

Myšlienka dňa

Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.

Posledné články z rubriky

Čo napísali iní
·   Sme šťastní - stále viac[ 5866 čitateľov ]
·   Štvorročného Rastíka zachránili pred slepotou[ 4574 čitateľov ]
·   Rastíkovi hrozila slepota - Otec nevidí, synovi zachránili pražskí lekári zrak v[ 5059 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 30 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie
Mytext 5.0
 
vydaný 1. mája 2013

Mytext vo verzii 5.0 prináša nasledovné novinky a vylepšenia:

Hromadné zámeny
 

Klasická položka Hromadné zámeny bola nahradená ponukou širokých editačných možností, ktoré teraz ponúkajú nasledovné nástroje:

- Hromadné zámeny - umožňuje nie iba zameniť reťazec znakov za iný, ale nahradiť aj jednotlivé znaky po jednom, alebo sekvencie, oddelené čiarkou. V prípade nahrádzania reťazca ako celku bude celý text, zadaný v prvom poli nahradený textom v druhom poli. V prípade nahrádzania po znakoch je možné do prvého poľa zadať viac znakov za sebou, pričom každý jeden samostatne bude v texte nahradený textom, ktorý je v druhom poli. Pri tretej možnosti nahradzovania sekvencií, je možné do prvého poľa napísať viacznakové sekvencie, ktoré musia byť oddelené čiarkou. Každá jedna znaková sekvencia bude nahradená textom, ktorý je zapísaný v druhom poli. Funkcia hromadných zámen teda umožňuje nahradiť viac znakov, alebo reťazcov tým istým reťazcom.

- Zámeny RKonvertor - RKonvertor je názov programu, ktorý pred rokmi vytvoril Patrik Pospíšil. Tento program umožňoval zapísať si do jedného súboru s príponou dcl väčšie množstvo podmienok pre zámeny. Program RKonvertor potom vykonal zámeny v zadanom texte podľa toho, ako boli zapísané v definičnom súbore dcl. Funkcia Zámeny RKonvertor pracuje na tom istom princípe a teda dokáže použiť definičné dcl súbory, ktoré boli vytvorené pre program RKonvertor. Samozrejme, je možné vytvoriť si aj súbory nové. Jednoduchý definičný súbor si môže každý užívateľ vytvoriť tak, že do prázdneho textového dokumentu zapíše vždy do jedného riadku text, ktorý má byť hľadaný a do ďalšieho riadku text, ktorým má byť tento nahradený. Riadky musia nasledovať hneď za sebou bez oddelenia prázdnym riadkom. Prázdne riadky sú totiž chápané ako text pre nahradenie. Ak teda prvý riadok obsahuje text ahoj a druhý riadok je prázdny, bude každý výskyt slova ahoj nahradený prázdnym reťazcom, teda text bude vymazaný. Takýto prázdny riadok je prípustný, no za ním musí nasledovať už ďalší riadok s ďalším kritériom pre hľadanie. Súbor s takto zadanými podmienkami je potrebné uložiť s príponou dcl. Potom je už možné pomocou funkcie Zámena RKonvertor načítať ho a vykonať zámeny v texte, ktorý je práve otvorený v okne MyTextu. Definičný súbor dcl môže okrem textu obsahovať aj asciikódy, tie však musia byť ohraničené znakom bodkočiarky. Teda ;100; bude chápané ako ascii hodnota. samotné číslo 100 alebo 100; (teda s bodkočiarkou len na jednej strane) bude chápané ako text. Pomocou tejto funkcie je možné zameniť veľké množstvo reťazcov, pričom každý môže byť nahradený iným reťazcom.

- Zámeny ascii znakov - umožňuje zameniť nezapísateľné znaky pomocou ich ascii hodnoty. Po zvolení tejto položky sa objaví okno s dvoma políčkami pre zápis. Do prvého je potrebné zadať ascii hodnotu znaku, ktorý má byť nahradený. Pole môže obsahovať aj viac ascii hodnôt, tieto však musia byť oddelené čiarkou. Zadané znaky môžu byť nahradené textom, alebo iným znakom, ktorý bude zadaný zasa ascii hodnotou. Je preto potrebné začiarknutím správnej položky určiť, či text v druhom poli má byť chápaný ako text, alebo ako ascii hodnota. Druhé pole pritom môže zostať aj prázdne. V takom prípade bude vyhľadaný znak vypustený.

- Všetky písmená malé - nahradí všetky veľké písmená v texte malými

- Všetky písmená veľké - nahradí všetky malé písmená v texte veľkými

- Odstrániť čísla - odstráni z textu všetky čísla

- Odstrániť diakritiku - odstráni z textu všetky znaky s dĺžňami a mäkčeňmi a nahradí ich alternatívou bez dĺžňa či mäkčeňa

- Odstrániť mäkké konce riadkov - odstráni z textu znak s ascii hodnotou 11, ktorý spôsobuje zalomenie riadku, ale nevytvára nový odsek. Ak je zapnuté formátovanie textu, bude použitím tejto funkcie zrušené, pretože pri formátovaní textu na kratšie riadky je do textu vkladaný práve znak s ascii hodnotou 11.

- Odstrániť pevné konce riadkov - odstráni z textu ascii znaky 13 a 10, ktoré zalamujú text do nového odseku.

Šifrovanie
 

Mytext už od svojho počiatku ponúka používateľovi možnosť uložiť si citlivé informácie v zašifrovanom súbore TX1. Ide o spôsob, kedy užívateľ pri ukladaní dát do súboru zadá šifrovací kľúč a pri pokuse súbor opätovne otvoriť ho zadá znova. Na obrazovke sa teda vždy zobrazí iba čitateľný a nikdy nie zašifrovaný text.
Od verzie 5 Mytext umožňuje zašifrovať a dešifrovať text pomocou svojej internej šifry a šifrovacieho kľúča tak, že dáta nie sú uložené do súboru a užívateľ teda zašifrovaný text vidí. Neodporúčam však takto zašifrovaný text kopírovať do iných okien, mailov či iných textov, pretože text, zašifrovaný šifrou MyText je citlivý aj na celkový počet znakov a po skopírovaní do iného prostredia a opätovnom vrátení do programu MyText by sa už text nemusel stať dešifrovateľným. Možnosť zašifrovania textu pomocou šifry MyText je teda vhodné využívať iba informatívne, alebo takto vytvorený text hneď priamo ukladať do súboru a archivovať či šíriť ho ďalej ako súbor.

Mytext však prináša aj dva nové spôsoby šifrovania, pri ktorých je možné zašifrovaný text skopírovať do mailu či iného textového editora a následne iba daný výsek dešifrovať.

- Šifrovanie pomocou čísla je spôsob, kedy je zo zadaného dvojmiestneho čísla vyrátaný kľúč, ktorý sa aplikuje na text. Text je potom nutné dešifrovať pomocou toho istého číselného kľúča. Ide o najjednoduchší spôsob šifry.

- Šifrovanie pomocou tabuľky je spôsob, kedy je každý znak nahradený nejakým iným a to podľa tabuľky, ktorú si užívateľ sám vytvorí. Táto tabuľka je uložená v samostatnom súbore s príponou .sif a MyText si ju vyžiada pri každom pokuse zašifrovať alebo dešifrovať text. Užívateľ môže mať v počítači viac tabuliek, pričom jeden text musí vždy zašifrovať a rozšifrovať tou istou tabuľkou.

- Vytvoriť šifrovaciu tabuľku - ide o nástroj, ktorý umožňuje vytvárať šifrovacie tabuľky. Užívateľ si môže sám určiť, ktoré písmená majú byť ktorými nahradené. Odporúčam pritom používať iba písmenné a číselné znaky. Šifrujú sa totiž iba písmená a čísla. Medzery a interpunkčné znamienka sú ignorované. Ak však užívateľ nemá dostatok fantázie, môže si tabuľku nechať vygenerovať náhodne.

Ostatné
 

Ďalšími novinkami, ktoré sa môžu zísť sú funkcie
otáčanie jednotlivých slov a
otáčanie celého textu.
Tieto dve funkcie spôsobia, že text bude zobrazený odzadu, pričom pri prvej voľbe bude poradie slov zachované a pri druhej nie.

Opravené boli tiež niektoré známe chyby.

Boli zrušené menu Zobraziť a Signalizovať a ich položky boli presunuté do dialógového okna Možnosti. Do tohto okna je možné sa dostať z menu Úlohy, alebo priamo stlačením klávesovej skratky CTRL+Shift+S pre signalizovanie a CTRL+Shift+Z pre zobrazenie.

Mytext aktualizujte priamo z prostredia programu alebo si aktuálnu verziu stiahnite tu

Späť

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd