EUROFLY 2.0 - Tipy a triky

Copyright Štefan Kiss 2017

 

 

Ako pridám do parku nové lietadlo

 

Vojdi do priečinka Aircrafts, ktorý sa nachádza v priečinku programu. Nájdi nejaký súbor s príponou .air a vytvor si jeho kópiu. Túto potom premenuj tak, aby sa súbor volal názvom lietadla, ktoré chceš pridať a mal príponu .air. Napokon súbor otvor v jednoduchom textovom editore a uprav hodnoty na jednotlivých riadkoch. Tieto určujú vlastnosti lietadla takto:
weight=váha v tonách
Maxspeed=maximálna cestovná rýchlosť v kilometroch
Maxrange=maximálny dolet v kilometroch
Maxheight=maximálna letová hladina v metroch
Takeoffspeed=vzletová rýchlosť v kilometroch
Landingspeed=pristávacia rýchlosť v kilometroch
Maxpassengers=maximálny počet cestujúcich
Category=kategória 1 2 alebo 3

Napokon súbor ulož ako obyčajný text.

 

Ako zmením zvuk motora lietadla

 

Ak vlastníš zvuk motora konkrétneho lietadla a chceš, aby tento zvuk bol použitý pre konkrétne lietadlo, vojdi do priečinka Aircrafts, ktorý sa nachádza v hlavnom priečinku programu. Vlož sem tvoj zvukový súbor a premenuj ho tak, aby sa volal presne rovnako ako príslušný definičný air-súbor lietadla. Zvuková nahrávka musí byť vo formáte wav a musí mať aj túto príponu.

Ak chceš, aby bol tvoj zvuk použitý pre všetky lietadlá kategórie, pomenuj ho číslom kategórie teda 1.wav 2.wav alebo 3.wav.

Aj keď sa v priečinku Aircrafts už nachádzajú zvuky pre celé kategórie, prednosť má vždy zvuk pre konkrétne lietadlo, ak je dostupný. Ak sa žiadny zvuk pre konkrétne lietadlo nenájde, použije sa zvuk kategórie.

 

Ako vytvorím nového dispečera

 

V ponuke Štart systému Windows, v položke Eurofly aktivuj položku Dispečéri. Otvorí sa ti priečinok, ktorý obsahuje podpriečinky s menami dispečerov. Vytvor nový priečinok a pomenuj ho svojim menom pričom pred meno daj prefix jazyka tak, ako je to aj u iných priečinkov. Podľa vzoru v už existujúcich priečinkoch vytvor zvukové nahrávky, pomenuj ich presne tak, ako sú pomenované v iných priečinkoch a usporiadaj ich do tej istej štruktúry. Ak chceš, aby tvoj dispečer bol dostupný aj ostatným používateľom Eurofly, kontaktuj autora programu a požiadaj o zverejnenie tvojho dispečera v download centre Eurofly.

 

Ako vytvorím novú letušku

 

V ponuke Štart systému Windows, v položke Eurofly aktivuj položku Letušky. Otvorí sa ti priečinok, ktorý obsahuje podpriečinky s menami letušiek. Vytvor nový priečinok a pomenuj ho svojim menom pričom pred meno daj prefix jazyka tak, ako je to aj u iných priečinkov. Podľa vzoru v už existujúcich priečinkoch vytvor zvukové nahrávky, pomenuj ich presne tak, ako sú pomenované v iných priečinkoch a usporiadaj ich do tej istej štruktúry. Ak chceš, aby tvoja letuška bola dostupná aj ostatným používateľom Eurofly, kontaktuj autora programu a požiadaj o zverejnenie tvojej letušky v download centre Eurofly

 

Ako pridám vlastnú hudbu k štátu do hudobnej knižnice

 

V ponuke Štart systému Windows, v položke Eurofly aktivuj položku Hudobná knižnica. Otvorí sa ti priečinok, ktorý obsahuje hudobné súbory a jeden konfiguračný súbor states.dat. Do tohto priečinka vlož skladbu, ktorú chceš pridať do hudby na pozadie mapy. Súbor pomenuj tak, aby jeho názov začínal ďalším poradovým číslom po poslednom súbore. Potom už súbor môže mať ľubovoľný názov. Napokon v textovom editore otvor súbor states.dat a pozri sa, aký znak je napísaný na úplne prvom riadku. Pravdepodobne to bude hviezdička. Tento znak sa nazýva delimiter. Teraz choď na koniec súboru a do prázdneho riadka napíš znak delimiter, teda pravdepodobne hviezdičku, a hneď za ním číslo, ktorým si očísloval svoju hudobnú nahrávku. Do ďalších riadkov vypíš čísla krajín, pri ktorých má táto skladba znieť. Aby riadky neobsahovali iba abstraktné čísla, môžeš za číslo štátu napísať znak pomlčky a potom ľubovoľný vysvetľujúci text, napríklad názov štátu. Keďže všetky krajiny mapy sú už v tomto súbore niekde priradené, najjednoduchšie bude, ak v tomto súbore nájdeš krajiny, ktoré chceš priradiť k svojej hudbe, a každú si označíš, vystrihneš z jej pôvodného miesta a prilepíš pod svoje nové číslo. Napokon súbor ulož.

 

Ako pridám vlastnú hudbu k inému objektu do hudobnej knižnice

 

V režime ručného prezerania nájdi na mape miesto, ktoré chceš podfarbiť vlastnou hudbou. Stlačením klávesy ctrl+číslo 3 až 7 označ objekt, ku ktorému má byť Tvoja hudba priradená. Napríklad, ak chceš zmeniť hudbu pre celý kraj Bratislava a tento je ohlasovaný pod klávesou číslo 4, stlač ctrl+4. Potom stlač klávesu alt+M a objaví sa dialogové okno, v ktorom už len vyberieš názov skladby, ktorá sa má pri bratislavskom kraji prehrávať. Hudobné súbory musia byť umiestnené v priečinku programu Euroflypodpriečinku audio/countryes2.

 

Ako pridám nové letisko do zoznamu letísk

 

Nemôžeš sám pridať do zoznamu nové letisko. Ak však chceš mať v programe letisko, ktoré tam nie je, vyhľadaj ho na mape v režime ručného prezerania a potom stlač klávesu alt+1 alebo alt+2 alebo alt+3 podľa toho, či nové letisko má byť kategórie 1, 2 alebo 3. Otvorí sa nová e-mailová správa, v ktorej budú už uvedené súradnice a kategória nového letiska. Do správy vpíš iba názov letiska a správu odošli. Letisko pomenuj podľa mesta, v ktorom sa nachádza, nie jeho oficiálnym názvom. Uvedom si, že pre používateľov Eurofly z celého sveta bude lepšie, ak v zozname letísk uvidia mesto a nie oficiálny názov.

 

Chcem zmeniť meno pilota

 

Vojdi do priečinka profiles v hlavnom priečinku programu a premenuj súbor s tvojim profilom. Príponu však ponechaj.

 

Niektoré mestá na mape majú iný názov než pod ktorým ich poznám

 

Mnohé mestá sú na mape pomenované v jazyku krajiny. Ak chceš mať vytipované mestá či oblasti vo svojom jazyku, vojdi do priečinka data v hlavnom priečinku programu a podľa aktuálnej mapy otvor príslušný definičný súbor *.def. Nájdi názov štátu, mora či mesta, ktorý chceš upraviť, uprav ho a zmeny ulož.

 

Môžem skombinovať dva hlasové výstupy?

 

Eurofly môžeš ovládať bez čítača obrazovky, vtedy dostávaš všetky informácie cez rozhranie sapi5. Môžeš však v hlavnom programe nastaviť aj hlasový výstup Jaws, Winmonitor alebo NVDA a vtedy budeš správy dostávať cez zvolený čítač. Môžeš aj skombinovať dva rôzne hlasové výstupy. Vtedy budeš primárnym hlasom dostávať základné informácie a druhým - modálnym hlasom informáciu z mapy o tom, kam si práve prišiel. Pre nastavenie primárneho hlasu vojdi v hlavnom menu programu do časti Nastavenie hlasu a zvoľ si požadovaný hlas. Pre nastavenie modálneho hlasu otvor súbor Eurofly.ini a nájdi riadok Modalvoice. Za znamienko rovná sa dopíš jeden z týchto reťazcov „Jaws“, „Winmonitor“, „NVDA“, samozrejme každý bez úvodzoviek. Môžeš tiež napísať názov hlasu sapi5 napríklad „Kubo“, „Gita“, musíš však uviesť presný názov hlasu tak, ako ho vidíš v ovládacom paneli systému.

 

Hlasový výstup mi pred zápornými číslami nečíta znamienko mínus

 

Vojdi do menu Nastavenia a na karte Mapa nájdi položku Pridať mínus pred záporné čísla. Začiarkni ju. Spôsobí to, že hlasový výstup bude pred zápornými číslami vyslovovať slovo mínus.

 

Počas letu som havaroval a neviem kde som urobil chybu

 

Vojdi do priečinka s tvojimi uživateľskými dátami a nájdeš tam súbor Blackbox.txt. Je to čierna skrinka. Otvor tento súbor a dočítaš sa, aké si mal parametre letu a tiež, čo bola pravdepodobná príčina havárie.

 

Vykonával som úlohu, no program ju označil za nesplnenú

 

Vojdi do priečinka s tvojími uživateľskými dátami a otvor súbor Tasklog. Tam sa dočítaš, prečo tvoja úloha nebola splnená.

 

Môžem si Eurofly vziať na usb kľúč?

 

Celý priečinok Eurofly, ktorý po nainštalovaní vznikne, si môžeš vziať na prenosné médium. Jediná úprava, ktorú musíš urobiť, je nastaviť ho tak, aby zapisoval profily do svojho vlastného priečinka a nebol teda závislý na iných súboroch v počítači. To dosiahneš tak, že otvoríš súbor Eurofly.ini a nájdeš riadok Path. Hodnotu za slovom Path vymažeš a zmeny uložíš.