Ako vytvoriť vlastný balík úloh - ŠTEFAN KISS
Ako vytvoriť vlastný balík úloh

pre verziu 2.0

Eurofly obsahuje nástroj na tvorbu vlastných balíkov úloh. Každý užívateľ si môže vytvoriť vlastný balík úloh a šíriť ho individuálne alebo cez oficiálny distribučný kanál Eurofly. Tvorba balíka prebieha v 4 fázach, ktoré si v tomto článku popíšeme.

1. fáza – príprava

Skôr ako začnete vytvárať vlastný balík úloh v nástroji Eurofly, je dobré si jednotlivé úlohy vopred premyslieť a naplánovať. Eurofly 2 umožňuje vytvárať takzvané balíky úloh, teda očakáva sa, že nebudete vytvárať jednu či dve úlohy ale viacero úloh, ktoré spolu budú vytvárať jeden celok – balík. Bolo by vhodné, ak by úlohy v balíku mali nejaký spoločný znak, tému či myšlienku. Úlohy môžu pilota niečo naučiť, môžu priniesť iba relaxáciu alebo voviesť pilota do nového sveta. Napríklad balíkom 7 divov sveta sa pilot môže oboznámiť s výnimočnými miestami, balíkom Europa tour môže spoznať štáty Európy, balíkom Vianoce 2017 môže vdychovať atmosféru zimných dovoleniek a podobne. Určite bude prínos, ak váš balík prinesie nielen zbierku štartovacích a cieľových destinácií pre pilotov, ale aj nové informácie, atmosféru či príbeh.

Každý balík má svoj názov, pod ktorým je viditeľný priamo v Eurofly, je teda dobré zvoliť výstižný a pútavý názov, aby pilota motivoval vyskúšať ho.

Jednotlivé úlohy si vopred premyslite a spíšte tak, aby ste pri vytváraní balíka už len vkladali vopred pripravené údaje. Pri tvorbe úloh samozrejme môžete použiť ručné prezeranie mapy priamo v Eurofly.

2. fáza – tvorba úloh

Jednotlivé úlohy je potrebné vytvoriť pomocou nástroja Task creator. Postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Spusťte program Eurofly a zvoľte režim ručného prezerania.

2. Stlačte klávesu alt+shift+T. Otvorí sa okno Task creating s troma tlačidlami, pričom Vy zvoľte Task creator. Objaví sa okno s viacerými políčkami a zoznamami, ktoré postupne prejdeme a zadáme požadované hodnoty.

3. Do políčka Filename vložte názov súboru, ktorý má úloha mať. Odporúčame úlohy číslovať systémom 01 02 a podobne.

4. Do políčka Task name vpíšte slovný názov úlohy. Je iba orientačný, poslúži viac-menej pre Vašu orientáciu vo vytvorených úlohách.

5. V zozname letísk zvoľte štartovacie letisko. Môžete letisko nájsť šípkami alebo môžete začať písať názov a systém Vám dané letisko ponúkne.

6. V ďalšom zozname letísk zvoľte cieľové letisko. Môžete letisko nájsť šípkami alebo môžete začať písať názov a systém Vám dané letisko ponúkne.

7. Políčko passengers začiarknite alebo odčiarknite podľa toho, či pilot v úlohe má brať pasažierov, alebo nie.

8. V ďalšom zozname zvoľte lietadlo, ktoré bude pilotovi ponúknuté. Pozor na to, že lietadlá, ktoré v zozname nájdete sú závislé od letiska, ktoré ste zvolili ako štartovacie. Ak ste zvolili napr. štartovacie letisko 1. kategórie, budete môcť vybrať len lietadlá 1. kategórie.

9. V ďalšom zozname môžete ale aj nemusíte zadať medzipristátia. Zvoľte letisko, ktoré má byť požadované ako medzipristátie a pridajte ho stlačením tlačidla Add transite, ktoré nájdete po stlačení klávesy tab. Po ďalšom stlačení tab sa ocitnete v políčku, kde uvidíte už pridané medzipristátia a tu môžete pridané položky skontrolovať alebo aj niektorú odstrániť.

10. Rovnako ako v bode 9 môžete pridať niektorý štát do whitelistu. Tento štát bude potom požadovaný ako miesto, cez ktoré pilot musí preletieť.

11. Rovnako ako v bode 9 môžete pridať niektorý štát do blacklistu. Tento štát bude potom považovaný za miesto, kam pilot nesmie vletieť.

12. Rovnako ako v bode 9 môžete pridať niektoré letisko do zoznamu bodov – points. Tieto letiská budú potom považované za vzdušné priestory, do ktorých pilot musí vojsť.

13. Do editačného políčka vložte popis úlohy – textové zadanie či príbeh, ktorý si pilot vypočuje po načítaní úlohy.

14. Políčko VIP začiarknite, ak v danej úlohe budete prevážať významné a hlavne bohaté osobnosti. Cena letenky bude v takomto prípade dvojnásobná, čím sa zdvojnásobí aj cena celého letu.

15. Políčko turbo umožňuje určiť, či v danej úlohe bude pilotovi povolené použiť funkciu turbo alebo nie.

16. Stlačte tlačidlo Save a ak ste všetky hodnoty zadali správne, bude úloha uložená do priečinka s Vašimi užívateľskými dátami.

Uložením úlohy získate 3 súbory:
- súbor s príponou etf je samotná úloha, ktorú budete distribuovať pilotom
- súbor s príponou txt obsahuje textový popis Vašej úlohy. Ak chcete tvoriť preklady úlohy, prekladajte tento súbor a distribuujte spolu s úlohou. Preklad musí mať ten istý názov ako úloha. Ak Eurofly nenájde súbor txt s prekladom úlohy, použije popis, ktorý ste vložili priamo do task creatora a je obsiahnutý v súbore etf.
- súbor s príponou log je textovým výpisom celej Vašej úlohy. Je určený pre Vás, aby ste si aj v budúcnosti vedeli pozrieť, čo ste do úlohy zadali a aké hodnoty boli výsledne do úlohy zapísané. Tento súbor si odložte, môže sa Vám neskôr hodiť.

Ak by ste chceli vo Vašej úlohe niečo zmeniť, máte dve možnosti:
- Vašu úlohu vymažete a zopakujete celý postup od začiatku – od bodu 1 až po 16
- upravíte požadovanú hodnotu v log súbore a tento potom prevediete na novú úlohu etf tak, že v bode 2 namiesto Task creator zvolíte Create from file. Tento spôsob je vhodný vtedy, ak potrebujete urobiť iba drobnú úpravu, napríklad vymazať medzipristátie, zmeniť hodnotu vip či turbo a podobne. Pre väčšie zmeny je vhodné použiť prvý spôsob a vytvoriť celú úlohu nanovo.

3. fáza – tvorba balíka

Ak ste úspešne vytvorili všetky úlohy Vášho balíka, je potrebné vytvoriť z nich balík. Postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Uložte všetky vytvorené etf súbory do jedného priečinka.

2. Spustite Eurofly a zvoľte režim ručného prezerania.

3. Stlačte klávesu alt+shift+T a zvoľte Task packer. Objaví sa okno s políčkami, ktoré treba vyplniť:

4. Do políčka Pack name vpíšte názov Vášho balíka. Mal by byť výstižný, podľa možnosti krátky a optimálne by bolo uvádzať ho v angličtine pre prípad, že by ste ho chceli šíriť aj mimo Vašu komunitu.

5. Do políčka Author vpíšte meno autora balíka.

6. V políčku Code zadajte číselný kód balíka. Ak bude balík distribuovaný oficiálnym distribučným kanálom Eurofly, obráťte sa na autora programu, ktorý Vám oznámi číselný kód Vášho balíka. Ak chcete balík šíriť iba vo Vašej komunite, vložte ako kód číslo 20000.

7. Stlačte tlačidlo Search folder a vyhľadajte priečinok s Vašimi etf súbormi. Tieto budú načítané a zobrazené v ďalšom políčku. Skontrolujte, či sú všetky a či sú v poradí, aké požadujete. Poradie úloh v tomto poli je dôležité, pretože v tomto poradí sa budú úlohy aj ponúkať pilotovi.

8. Stlačte tlačidlo Pack the tasks. V priečinku s Vašimi úlohami pribudne súbor index.dat, ktorý je potrebné distribuovať spolu s úlohami.

4. fáza – distribúcia

Ak chcete Váš balík šíriť oficiálnym distribučným kanálom Eurofly, zašlite Váš vytvorený balík autorovi programu na adresu kissoft@stefankiss.sk. Je dôležité, aby ste zaslali všetky úlohy etf, súbor balíka index.dat a tiež súbory txt so zadaniami pre prípadný preklad.

Oficiálny distribučný kanál umožňuje distribuovať úlohy buď pre všetkých pilotov, alebo len pre určitú jazykovú skupinu. Ak teda vytvoríte balík, ktorý je napríklad iba v španielčine a nie je preložený do angličtiny, môže byť zverejnený len pre španielskych používateľov, rovnako ako v prípade jeho preloženia do angličtiny môže byť sprístupnený všetkým. Teda Váš balík môže byť šírený oficiálnym distribučným kanálom aj keď nie je v angličtine.

Ak nechcete využiť oficiálny distribučný kanál, môžete balíky šíriť aj vlastným spôsobom. Dôležité je len zachovať potrebnú štruktúru priečinkov. Všetky úlohy etf spolu so súborom index.dat musia byť uložené v priečinku balíka, ktorý bude umiestnený v zložke tasks/Others. Súbory s textovými popismi musia byť umiestnené v podpriečinku lang.

Napríklad: ak vytvoríte balík Germany tour, všetky súbory etf a index.dat musia byť umiestnené v priečinku tasks/Others/Germany tour. Txt súbory budú v priečinku tasks/Others/Germany tour/lang.

Copyright 2016 by Stefan Kiss