ŠTEFAN KISS - Meditácia nad textom Ján 15, 14-17
ŠTEFAN KISS

Meditácia nad textom Ján 15, 14-17
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 10:33:09
Vec:


1995 - (meditácia napísaná na prijímacích pohovoroch na EBF UK)

  "Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho. Prikazujem vám, aby ste sa milovali."

  Túžba po moci je človeku vlastná. Prejavovala sa v minulosti a prejavuje sa aj dnes. Človek vždy rád držal v rukách moc a staval sa do pozície vládcu. Z histórie vieme, že život poddaných u pánov nebol práve najľahší.

  My dobre vieme, že Boh je Stvoriteľom sveta i ľudstva. On sám sa zaslúžil o vznik všetkého čo len poznáme. Na akú pozíciu má právo On? Nepatrí mu vari plné právo byť Pánom? O tejto otázke snáď netreba ani diskutovať. No my sa stretávame s niečím iným, novým, ba až zarážajúcim. Tento Boh, práve tento Pán, najmocnejší z mocných a najväčší z veľkých nás, svoje stvorenstvo a teda svoj poddaný ľud, v osobe svojho Syna nazýva priateľmi.

  Nemožno porovnávať vzťah priateľov a vzťah pán-sluha. No netreba dlho uvažovať nad tým, ktorý z týchto dvoch vzťahov je lepší. Nepochybne lepšie vychádzajú medzi sebou priatelia ako páni a sluhovia. No je to vždy možné? Vieme, že máloktorý pán tohto sveta sa dokáže zriecť pocitu nadradenosti. A hľa, činí tak samotný Boh, Pán, od ktorého máme najmenšie právo také čosi žiadať.

  Slová sú len slovami ale dôležitejšie je, preniesť ich do praxe. A práve tu sa ukazuje veľkosť "Božieho" priateľstva. My totiž máme možnosť cítiť to na vlastnej koži. Veď sám Pán Ježiš hovorí, že sluha nevie, čo robí jeho pán. No nám On všetko oznámil a tak nie sme už sluhami.

  Je však každý Jeho priateľom? Trojjediný Boh je Bohom nadovšetko láskavým ale i prísnym. I v otázke priateľstva vyslovuje jedno, dosť vážne kritérium: musíme konať, čo nám prikázal. To znamená plniť Jeho slovo. A to nie je ani zďaleka také jednoduché. No len ten sa ľúbi Bohu, kto Jeho slovo plní. V tom, práve v tom spočíva naša "ťažká" úloha. Snahu o plnenie Božieho slova treba vynakladať po celý život. Jeho neplnenie má totiž ďalekosiahle následky a vedie k našej smrti. Nie Pán bude poškodený ale my. On to však nechce. I preto nám zanecháva svoje prikázanie lásky. Pretože ak máme lásku, máme i ochotu, trpezlivosť i pokoru a máme šancu stať sa dobrými nasledovníkmi Krista.

  My ale nemáme byť len príjemcami Jeho lásky a vykonávateľmi Jeho slova v uzavretej dvojici Pán-my. On od nás chce, aby sme i iným ľuďom slúžili zvesťou Jeho slova, nabádali ich k jeho vykonávaniu a im v tom aj pomáhali. Pán nás tým poveruje ako svojich priateľov. Práve nás, nehodných, poveril takým významným poslaním. Nezabúdajme nikdy na Kristovo poverenie a pracujme, lebo On čaká na ovocie, ktoré naša práca prinesie. Sme Jeho priatelia. No On nás poveril úlohou a tá sa nám stala záväznou. Preto klaďme vždy na prvé miesto Jeho a Jeho poverenie.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=42