ŠTEFAN KISS - Kto je našim pánom?
ŠTEFAN KISS

Kto je našim pánom?
Publikované: Streda, 19.03. 2008 - 10:08:37
Vec:


1992

Ľudia boli a sú na svete rôzny. Jedny lepší, iní horší. Ako sa časom menila doba, menili sa i ĺudia. Mnohé vlastnosti však ostali. Žiaĺ, medzi také patrí i ctibažnosť, túžba po moci a sláve a neochota podrobiť sa inému - väčšiemu vládcovi. Človek akosi nerád príjma skutočnosť, že je nad ním ešte ktosi, kto má väčšiu moc, kto je múdrejší a nesporne lepší. Mnohí vládcovia a významní ĺudia sa stávajú namysleními a snažia sa zbaviť sa vyžšieho vládcu, ktorým je sám Hospodin a jeho pomazaný.

Mohlo by sa teda zdať, že máme dvoch pánov. Vieme však, že nemôžeme slúžiť obom. Ak sa nazývame iba ĺuďmi, vyberieme si zrejme ĺudských - pozemských vládcov, ktorí sa snažia podrobiť si ostatních. No ak sa nazývame ešte aj Kresťanmi, patríme vládcovi, ktorému patrí celé nebo i Zem, ktorý vládol a bude vládnuť na veky a ktorý si nás nechce podrobiť, ale nás prijíma ako svoje deti.

My, Kresťania sa teda musíme vymaniť z moci pozemských kniežat. Spretrhať ich okovy a zhodiť zo seba ich putá, ktorými nás chcú držať v moci, pretože i keď si myslia, že sú neprekonateĺní, náš pán, ktorý býva v nebesiach sa smeje a vysmieva sa im. Smeje sa nad ich hlúposťou a nevedomosťou. No prehovorí k nim a predesí ich. On je totiž jediným pánom. On sám ustanovil svojho kráĺa na Sione. Nie je však krutý, ale mylostivý. Príjma nás za svoje deti. Zasĺúbil nám svoje kráĺovstvo, nebo i Zem, národy a končiny Zeme do vlastníctva ako spoludedičstvo s jeho synom a našim pánom, tým pomazaným - Ježišom Kristom.

Tu príde čas a pominie všetka moc tých, ktorí si myslia, že ich vláda je stála. Príde čas a pominú sa všetci, ktorí si mysleli, že ostanú. Príde čas a padnú všetci, ktorí si mysleli, že sú pevní. Padnú a pominú sa, lebo neslúžili Hospodinu.

Preto uposlúchnime napomenutie, ktoré vraví: Tak teraz králi zmúdrejte, dajte sa poučiť sudcovia zeme. Platí to pre tých kráĺov a sudcov, ale i pre nás, aby sme ostali vernými a mohli potom zdediť Božie kráĺovstvo. Žalmista všetkých napomína: "Slúžte Hospodinu s bázňou a s chvením ĺúbajte mu nohy, aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli, lebo náhle vzplanie jeho hnev.". Hospodin je totiž zhovievavý a čaká na každého, kto mu ešte neslúži, no raz bude i tomuto čakaniu koniec. Preto poďme zaraz k nemu a zverme sa do jeho rúk, aby nás ten koniec nezastihol nepripraveních na ceste a aby sme nezahynuli.

Zverme sa mu, žime podĺa jeho rád, poslúchajme jeho prikázania a zákony a potom zistíme, že lepšieho pána niet. Že on je ten najlepší, ktorý nás vždy s ochotou a láskou príjma a pomáha nám prekonávať prekážky života. V ňom hĺadajme pomoc, silu a útechu a nezabúdajme, že blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

podľa 2. žalmu

Kto je našim pánom?

Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=36